Hamnföreskrifter

 • Hamnens båtägare och besökare skall uppträda och verka för god säkerhet, gott sjömanskap samt visa hänsyn till egendom, personer och miljö.

 • Samtliga platser i hamnen är förhyrda platser.

 • Ankring är förbjuden inom marinans område.

 • Förtöjning skall ske på anvisad plats och på ett betryggande sätt så att ingen risk för skada på person eller egendom kan uppstå.

 • Bryggorna skall hållas fria så att god framkomlighet råder.

 • Högsta tillåtna fart i hamnen är 3 knop.

 • Trafikanter i hamnområdet skall köra försiktigt, hänsynsfullt och enligt gällande hastighetsbestämmelser.

 • Parkering får inte ske på ett sånt sätt att det hindrar framkomlighet för andra.

 • Varken svart- eller gråvatten får släppas ut i vattnet. Det är inom marinan förbjudet att använda båttoalett utan septiktank.

 • Det råder förbud mot öppen eld i hamnen. Arbete med öppen eld, te x svetsning, användning av blåslampa eller dylikt är EJ tillåtet inom hamnområdet.

 • Simning och bad är inte tillåtet i hamnen.

 • Marinans vattenkranar är till för påfyllning av färskvatten i båt samt skälig båttvätt.

 • Endast jordade uttag får anslutas till marinans eluttag. Båtägaren ser till att de inte ligger i vatten, i kläm eller över bryggan.

 • Olje- eller bränslespill får inte förekomma i vatten eller på land.

 • Marinans sopbehållare är endast till för normalt hushållsavfall från båten. Båtägaren ansvarar själv för att övrigt avfall bortforslas från hamnområdet.

 • Hundar skall alltid hållas kopplade inom hamnområdet.

 • Utkvitterat nyckelkort skall förvaras på ett säkert sätt. Det får inte heller lånas ut till utomstående.

 • Visa aktsamhet vid bruk av marinans anläggningar och utrustning. Bidra till att hamnområdet hålls rent och i ordning.

 • Om skada upptäcks på båtar, bryggor eller bommar rapporteras detta till Lysekils Marina.